مسعود اسدی، با اشاره به آنکه کود شیمیایی اوره پرمصرف ترین کود کشاورزی مورد مستلزم و نیاز کشاورزان می باشد افزود: گرانی و همچنین کمبود کود کشاورزی اوره، کشاورزی خوزستان را تهدید می کند و همچنین آن مشکل به دغدغه کشاورزان تغییر پیدا کردن شده می باشد.

او همچنین با اشاره به آنکه کمبود شدید کود شیمیایی کشاورزان را با مشکل روبرو کرده افزود: هم اکنون شهرهای شمالی استان که ذرت کشت کرده اند جهت تامین کود شیمیایی با مشکل مواجه خواهند بود. از طرفی کشاورزان خود را جهت کشت پاییزه آماده می کنند ولی آن دغدغه را دارند که جهت تامین کود شیمیایی با مشکل روبرو شوند.

اسدی گفت: کمبود شدید کود شیمیایی در استان موجب نارضایتی کشاورزان شده می باشد و همچنین در آن ارتباط و رابطه انتظار می رود اقدام عاجلی جهت رفع آن مشکل انجام می شود.

ریاست انجمن صنفی کشاورزی خوزستان با اشاره به آنکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند که امسال کود شیمیایی افزایش نرخ ندارد، افزود: ظاهرا آن موضوع باعث شده شرکت های پتروشیمی به جای آنکه کود شیمیایی کشاورزان را به مقدار و اندازه و میزان کافی تامین کنند در فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن صادرات و همچنین کسب سود اکثرا و بیشتر باشند آن در حالی می باشد که هم اکنون مستلزم و نیاز به کود سرک جهت مزارع شالی و همچنین ذرت استان محسوس می باشد.

او همچنین با گفتن آنکه پتروشیمی اولویت را صادرات قرار ندهد، گفت: سهمیه کودی که وزارت جهاد کشاورزی جهت تعاون روستایی خوزستان در نظر گرفته می باشد ۱۸ قسمت و بخش کل کود اوره بوده ولی باید توجه داشت آن مقدار و اندازه و میزان هم به ۱۱ قسمت و بخش کاهش پیدا کرده می باشد.

اسدی اظهار کرد: در شرایطی که تعاون روستایی خوزستان اعلام کرده که آمادگی کامل جهت خرید و همچنین حمل کود از کارخانه های پتروشیمی یا شرکت سرویس ها و خدمات حمایتی کشاورزی را دارد؛ متاسفانه پتروشیمی اعلام کرده که در مهرماه قادر به تحویل کود نیستند.

ریاست شورای هماهنگی تشکل‌های کشاورزی خوزستان گفت: در حال حاضر کمبود کود شیمیایی در شهرهای شمالی استان باعث افزایش کود اوره تا کیسه ای ۷۰ هزار تومان هم رسیده می باشد.

مسعود اسدی گفتن کرد: در صورت ادامه روند فعلی و همچنین عدم تخصیص کود مورد مستلزم و نیاز کشاورزان استان لطمه جبران ناپذیری به تولیدات کشاورزی وارد می کند و همچنین قطعا با کاهش تولید محصولات کشاورزی روبرو خواهیم بود.

او همچنین تاکید کرد: قسمت و بخش کشاورزی که عهده دار امنیت غذایی می باشد و همچنین در سخت ترین شرایط محصولات کشاورزی را تولید می کند نباید با معظلات و مسائل و مشکلات آن چنینی مواجه می شود.

او همچنین در پایان خواستار همراهی اکثرا و بیشتر شرکت های پتروشیمی جهت تامین کود مورد مستلزم و نیاز کشاورزان استان شد.