پترون- یک مقام وزارت نفت در قسمت و بخش ساخت داخل و همچنین خودکفایی آن وزارت منزل و خانه از دگرگونی شرایط در صنعت نفت کشور خبر داد و همچنین گفت: امروز سازنده های خارجی، پیشنهادهای جذابی را ارایه کرده و همچنین تنها شرط شان آن می باشد که تضمین بدهیم که حتما از آنها تجهیزات را خریداری کنیم.

علی آقا نجفی دست یار اداره کل سیاستگذاری و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی ساخت داخل و همچنین خودکفایی وزارت نفت در نخستین همایش «آنالایزرهای فرایندی؛ چالشها و همچنین راهکارها» با تشریح جایگاه آن تجهیزات در صنعت نفت، به تغییر شرایط کشور اشاره کرد و همچنین گفت: در قبل زمانی که از یک شرکت خارجی می خواستیم فناوری خود را به داخل کشور منتقل کرده و همچنین کارشناسان ایرانی را آموزش دهد، کسی استقبال نمی کرد، ولی باید توجه داشت امروز اوضاع دگرگون شده می باشد.

او همچنین اضافه کرد: امروز سازنده های خارجی، پیشنهادهای جذابی را ارایه کرده و همچنین تنها شرط شان آن می باشد که تضمین بدهیم که حتما از آنها تجهیزات را خریداری کنیم.

شرکت های داخلی در قبل دنبال رانت بودند
دست یار اداره کل سیاستگذاری و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی ساخت داخل و همچنین خودکفایی وزارت نفت ادامه داد: ولی باید توجه داشت بر اساس قانون مناقصات، چنین تضمینی را نمی توانیم بدهیم و همچنین بایستی و حتما مناقصه برگزار می شود.

آقانجفی با گفتن آنکه حتی شرکت های داخلی نیز در مورد موضوع هایی صحبت می کنند که در قبل سابقه نداشه می باشد، افزود: آن شرکت ها با رفت و آمد و مراجعه به وزارت نفت از ما می خواهند که باره را جهت صادرات محصولاتشان فراهم کنیم در حالی که در قبل اینگونه نبود و همچنین شرکت ها هدفگذاری صادراتی نداشتند.

او همچنین اضافه کرد: در قبل شرکت های داخلی دنبال رانت بودند، ولی باید توجه داشت امروز می خواهند که در بازاری رقابتی فعالیت کنند.

آن مقام مسوول ادامه داد: بعضی سازندگان داخلی نگرانی دارند که با رفع تحریم ها و همچنین وارد شدن شرکت های خارجی امکان دارد که تلاش های آنها در دوران تحریم، نادیده گرفته می شود. آنها می نامند که امکان دارد هرچه در آن سال شمسی ها سرمایه گذاری کرده اند، از بین برود که اینگونه نیست و همچنین وزارت نفت از ساخت داخل حمایت می کند.

او همچنین با گفتن آنکه در مورد ساخت داخل، دوگانگی ساخته یا ایجاد شده می باشد، اضافه کرد: از یک سو سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بر بهره بری و استفاده از قدرت داخلی تاکید دارد و همچنین از سوی دیگر بر اساس قانون مناقصات بایستی و حتما بهترین و همچنین با کیفیت ترین محصولات به کار گرفته می شود.

تشکیل کارگروه آنالایزرها در وزارت نفت
مدیرکل راهبردی نظام نگهداری و همچنین تعمیرات وزارت نفت نیز در آن همایش با گفتن آنکه آنالایزرها چشمان مسلح صنعت خواهند بود که در کنترل فرایند و همچنین عملیات صنعتی کاربرد دارند، گفت: به تا حال از طریق واردات توانسته ایم مستلزم و نیاز صنعت نفت را به آن تجهیزات خیلی زیاد پیشرفته رفع کرده و همچنین هنوز آنگونه که شایسته می باشد جهت بومی کردن آن فناوری، اقدامی را انجام نداده ایم.

علیرضا اصل عربی افزود: آنالایزرها، تجهیزاتی مهم و همچنین حساس در صنعت نفت خواهند بود که بدون آنها واحدهای عملیاتی نمی توانند به فعالیت بپردازند.

مدیرکل راهبردی نظام نگهداری و همچنین تعمیرات معاونت مسائل مهندسی وزارت نفت با گفتن آنکه آنالایزرها، پراکندگی گسترده ای دارند، اضافه کرد: اکنون ۷۰ تیم آنالایزر از ۳۵۰ شرکت متنوع و گوناگون و مختلف در دنیا وارد کشور شده و همچنین در صنعت نفت بهره بری و استفاده می می شود.

او همچنین با انتقاد از نبود نظارت بر آنالایزرها ایران، گفت: نگاهداری آنالایزرها و همچنین انبارکردن قطعات و همچنین تجهیرات مرتبط به آنها به شرایط ویژه ای مستلزم و نیاز می باشد که مورد توجه قرار نمی گیرد.

آن مقام صنعت نفت اضافه کرد: در صورت رعایت نکردن اصول ابتدایی و اولیه در نگاهداری و همچنین مراقبت از آنها، ممکن می باشد سنسورهای (حسگر) آنالایزرها در زمان عملیات، دچار مشکل شده و همچنین به خوبی کار نکنند.

بازار مکاره آنالایزرها
اصل عربی گفت: بازار مکاره ای در قسمت و بخش آنالایزرها وجود دارد به گونه ای که آن تجهیزات از کشورهای متنوع و گوناگون و مختلف و همچنین بدون نظارت وارد ایران می می شود.

مدیرکل راهبردی نظام نگهداری و همچنین تعمیرات معاونت مسائل مهندسی وزارت نفت افزود: با توجه به اهمیت آنالایزرها بایستی و حتما در ساختار بهره بری و استفاده از آنها در صنعت نفت بازنگری می شود.

اصل عربی با گفتن آنکه آنالایزرها به عنوان بازوی مهم عملیات صنعتی به شمار می روند، اضافه کرد: یک کارگروه بایستی و حتما جهت ساماندهی فعالیت آنالایزرها در وزارت نفت تاسیس می شود.

بنا به آن نقل از، آنالایزرها تجهیزاتی خواهند بود که صنایع متنوع و گوناگون و مختلف نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین نیروگاهی کاربرد دارند؛ آنالایزرها آنالایزرها به صورت لحظه ای و همچنین آنلاین، سیستم های عملیاتی را پایش و همچنین نخستین هشدارها را در صورت وقوع مشکل اعلام می کنند.

آن تجهیزات در افزایش کیفیت فرایندها، محصولات و همچنین حفظ محیط زیست و همچنین ایمنی نقش بسیاری دارند.

همچنین در نخستین همایش «آنالایزرهای فرایندی؛ چالشها و همچنین راهکارها»، از نخستین آنالایزر ساخت ایران نیز رونمایی شد.
منبع (+)