خانه » مقالات » سامانه الکترونیکی

سامانه الکترونیکی

اين پژوهش از نوع كاربردي و با در نظرگرفتآموزش گردآوري اطلاعات، پيمايشي توصيفي- تحليلي ميباشد كه در استان تهران و با
توجه به اطلاعات شركت تجارت الكترونيك پارسيان انجام شده است. جامعه آماري تحقيق در برگيرنده تمام مراجعين به وب سايت و
درگاه پرداخت اينترنتي شركت تجارت الكترونيك پارسيان مي باشد كه از طريق مراجعه به وب سايت درگاه پرداخت اينترنتي اين


سامانه پرداخت

سامانه درگاه پرداخت,سامانه الکترونیکی,سامانه پرداخت الکترونیک,سامانه پرداخت اینترنتی,سامانه پرداخت

شركت به صورت الكترونيكي خريد مي كنند. اندازه نمونه با استفاده از فرمول كوكران ۴۰۰ نفر برآورد شد. براي نمونهگيري باتوجه به
ناهمگوني جامعه پژوهش،ازروش طبقاتي متناسب با اندازه مصرف شده است.
وسائل جمع آوري اطلاعات، پرسش نامه ميباشد. روايي پرسش نامه، طي پنج وهله انجام شد: در مراحل اول دوم، ترجمه پرسش نامه از
مقياس استاندارد و مطابق با چهار مقاله پايه و بازآزمايي اين ترجمه ۱ بوسیله دو مترجم صورت گرفت. در مراحل سوم چهارم، جهت
۳ قرار گرفت و رقم به دست آمده ۹۹ % محاسبه شده و ويرايش شد. در وهله پنجم CVR اعتبار محتوايي ۲، پرسش نامه تحت تكنيك
اعتباري صوري ۴ با توزيع ۵۰ نمونه از اين پرسش نامه بهصورت تحقيق مقدماتي ۵بين آزمودنيها معین كردن گويههاي مبهم،
نامفهوم دشوار از ديدگاه آزمودنيها حذف يا بازبینی گرديد و اعتبار صوري (ظاهري) حاصل شد. جهت اطمينان از پايايي ۶ وسائل ، از
آزمون آلفاي كرونباخ بهره گرفته شد، كه طبق آن ضرايب براي هر يك از متغيرهاي قابليت اعتماد، امنيت حريم شخصي، قابليت
۰٫۸۲۶ و ۰٫۸۲۲ محاسبه گرديد. كليه اطلاعات در نرم افزار ،۰٫۷۰۲ ، دستيابي جواب دهي و انجام كار، به ترتيب مساوی با ۰٫۷۷۲
در دو بخش آمار توصيفي آمار تحليلي و آزمون رگرسيون لجستيك مورد تجزيه تحليل قرار گرفت. SPSS آماري
با تذکر به هدف اصلي در اين پژوهش، كه شناسايي عوامل تاثیر گذار بر كيفيت خدمات ارائه شده از درگاه پرداخت اينترنتي حاوی : اعتماد
– امنيت – قابليت دسترس و نگرانی ي و جواب دهي از ديدگاه مشتريان است در دلهره و ترس يم مدل جهت تحقيق حاضر، از مدل هاي موجود در
تحقيقات زير استفاده شده است.
۱ مد مفهومي ارائه شده در تحقيق پارك كيم
۲ مدل مفهومي ارائه شده در تحقيق لي و لين
۳ مـدل مفهومي ارائه شده در تحقيق يانگ، كاي، زونگ زيو نان زويو
۴ مد مفهومي ارائه شده در تحقيق ولفين برگر مري سي جيلي
باتوجه به ادبيات بررسي شده در مورد عوامل اثر گذار بر كيفيت خدمات الكترونيك ، مشاهده مي شود كه مطالعات صورت گرفته توسط
بارك كيم، لي و لين، يانگ، كاي ، زونگ زيو نان زويو همچنين ولفين برگر و مري سي جيلي بيشترين تناسب را با موضوع
پژوهش حاضر دارند. از طرف ديگر، باتوجه به کامل بودن نوآوري پژوهش آنها و نيز از آنجا كه عوامل تاثیر گذار بر كيفيت را مختص
شناسايي کرده اند، براي اين پژوهش مناسب باشد. لذا در مدل پيشنهادي براي اين پژوهش ابعاد B2C خريد الكترونيك در محيط
شناسايي شده بوسیله اين محققان به عنوان مـدل اصلي درنظر گرفته شده است. اين پژوهش در جستجوي بررسي تاثير چهار متغير
مستقل حاوی : قابليت اعتماد، امنيت و حريم شخصي قابليت دستيابي جواب دهي و انجام كار بر كيفيت خدمات ارائه شده از درگاه
پرداخت اينترنتي شركت تجارت الكترونيك پارسيان ميباشد كه اولويت بندي عوامل بهاين ترتيب است: قابليت دسدلهره و ترس ي جواب دهي
، امنيت قابليت اعتماد مي باشد نيز مورد نظر محققان مي باشد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

چگونه تکنولوژی در دوره رکود به کمک بازار املاک ایران آمد

چگونه تکنولوژی در دوره رکود به کمک بازار املاک ایران آمد همان‌طور که بار‌ها در ...